Nasze zasady

Polityka prywatności

DEFINICJE, czyli zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Dane Osobowe, to dane przekazywane Nokia przez Użytkowników w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Nokia Garage lub udziału w eventach i spotkaniach Nokia Garage. Zakres przekazanych danych w procesie Rejestracji obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu z kodem pocztowym oraz adres e-mailowy i numer telefonu oraz dane wskazane w treści informacji przesłanych przez Użytkownika do Nokia za pośrednictwem formularza w części dotyczącej opisu projektu Użytkownika.
 • Garage Band (w skrócie Band), to zespół osób wyznaczonych przez Nokia do kierowania i zarządzania Nokia Garage oraz do utrzymywania bieżącego kontaktu i współpracy z Użytkownikami. Każdorazowa zmiana składu Garage Band oraz jego Kapitana będą przekazywane do wiadomości Użytkownikom.
 • Kapitan, to lider Garage Band uprawniony do reprezentacji Nokia w relacjach z Użytkownikami Nokia Garage.
 • Klucz wstępu, to elektroniczny klucz dostępu lub inna forma dostępu (np. karta magnetyczna lub aplikacja mobilna) nadawana indywidualnie Użytkownikowi w procesie Rejestracji i uprawniająca do wstępu na teren Nokia Garage. Klucz wstępu, w zależności od jego typu, może uprawniać do jednorazowego (np. w celu uczestniczenia w evencie) lub wielorazowego wstępu na teren Nokia Garage.
 • Mentor, to ekspert technologiczny w danej dziedzinie (np. w obszarze metod kreatywnych), który został wyznaczony przez Garage Band. Mentor posiada również wiedzę technologiczną i doświadczenie w obsłudze Stanowisk technologicznych.
 • Nokia, to Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265262, REGON 140718341, NIP 1132639219.
 • Nokia Garage, to powierzchnia kreatywna wydzielona do nieodpłatnego i ograniczonego czasowo korzystania przez Użytkowników, będąca we władaniu Nokia (jako właściciela i/lub najemcy) i zlokalizowana we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowa 2, 54-130. Nokia Garage to platforma rozwoju technologii, wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy Użytkownikami i Mentorami, wyposażona w Stanowiska technologiczne. W celu uniknięcia wątpliwości Nokia Garage nie jest przestrzenią co-workingową.
 • Regulamin (lub inaczej Zasady), oznacza niniejsze Zasady oraz ich każdorazowe aktualne brzmienie.
 • Rejestracja, to procedura zgłaszania przez osoby fizyczne (bez względu na to czy działają w ramach struktury osoby prawnej) chęci uzyskania statusu Użytkownika, w toku, której następuje m.in. udostępnienie Danych Osobowych, akceptacja niniejszych Zasad, udzielenie Użytkownikowi jedno – lub wielorazowego kodu dostępu do powierzchni Nokia Garage.
 • RODO, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Stanowiska technologiczne, to stanowiska wyposażone m.in. w dostęp do technologii Nokia (i nie tylko) składające się np. z komputerów, urządzeń, serwerów i dysków „w chmurze”, osprzętu do prototypowania manualnego, desek kreślarskich do wizualizacji rozwiązań wyposażonych, m.in. platform i systemy typu: IoT (IMPACT), OEN (Open Ecosystem Network), NIP (Nokia Innovation Platform), WWS (World Wide Streams), IOC (Integrated Operation Center), sieć 5G (w wersji testowej), Integrated Operating System, sieć 5G (w wersji testowej).
 • Strona internetowa, to oficjalna strona Nokia Garage dostępna pod adresem: http://www.nokiagarage.pl/, zawierająca m.in. formularz służący do Rejestracji, aktualności dot. Nokia Garage, aktualną treść Zasad, kanały komunikacji z Garage Band, Kapitanem, Mentorami i innymi przedstawicielami Nokia Garage.
 • Użytkownik, to każda osoba fizyczna (bez względu na to czy działa w ramach struktury osoby prawnej), mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć korzystania z Nokia Garage i dokonała Rejestracji. Użytkownikami mogą być również małoletni, którzy ukończyli lat 13 oraz inne osoby, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego oraz pod jego nadzorem. Przedstawiciele ustawowi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązani są do przejścia indywidualnego procesu Rejestracji, w celu uzyskania Klucza wstępu.

1. Rejestracja i zasady wstępu

1. Z Nokia Garage korzystać mogą jedynie Użytkownicy posiadający aktywny Klucz wstępu.

2. Status Użytkownika oraz Klucz wstępu uzyskuje się w toku Rejestracji. Dodatkowe zasady dostępu, naboru lub udziału w eventach mogą być każdorazowo dookreślone na Stronie internetowej lub w toku Rejestracji. Nokia Garage zastrzega sobie prawo do cofnięcia Klucza wstępu Użytkownika wedle własnego uznania, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszych Zasad.

3. Zabrania się korzystania z Kluczy wstępów innych Użytkowników, jak i udzielania lub przekazywania Kluczy wstępu innym osobom.

4. Nokia Garage, co do zasady jest otwarta dla Użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00. Nokia Garage jest zamknięta w dni ustawowo wolne od pracy. Godziny i dni otwarcia Nokia Garage mogą być również indywidualnie ustalane z Kapitanem.

5. Garage Band może okresowo zmienić dni i godziny funkcjonowania Nokia Garage, a zmiany te nie będą stanowić zmian niniejszych Zasad. Aktualne godziny otwarcia Nokia Garage dostępne są na Stronie internetowej.

6. W przypadku znacznej ilości Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Nokia Garage lub w przypadku organizacji eventów w Nokia Garage (jak np. sesje kreatywne, spotkania szkolenia i demonstracje technologiczne Nokia i partnerów współpracujących) Garage Band lub Kapitan może uzależnić wstęp do Nokia Garage lub dostęp do Stanowisk technologicznych, od wcześniejszej rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Strony internetowej lub innego wskazanego przez Garage Band kanału komunikacji (np. aplikacji mobilnej). Nokia dołoży starań, aby w takiej sytuacji, możliwie szybko przekazać Użytkownikom informację zwrotną.

7. Posiadanie statusu Użytkownika nie gwarantuje:

(1.1.a) wstępu do Nokia Garage,

(1.1.b) uczestnictwa w eventach organizowanych przez Nokia Garage.

8. Uczestnictwo w eventach oraz konkursach organizowanych przez Nokia Garage może odbywać się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach tych wydarzeń, uprzednio udostępnionych Użytkownikom do akceptacji.

9. Wstęp do Nokia Garage jest nieodpłatny. Decyzją Garage Band uczestnictwo w poszczególnych eventach Nokia Garage może zostać uzależnione od uiszczenia opłaty wstępnej, określonej w zarządzeniu Garage Band.

2. Zasady korzystania ze stanowisk technologicznych

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze Stanowisk technologicznych i pozostałego wyposażenia Nokia Garage zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz należytą dbałością o udostępnione urządzenia i przedmioty.

2. Korzystanie ze Stanowisk technologicznych odbywać się będzie pod nadzorem członków Garage Band lub Mentorów.

3. Posiadanie statusu Użytkownika nie gwarantuje jednak:

(1.1.a) dostępu do Stanowisk technologicznych,

(1.1.a) dyspozycyjności Mentora.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Stanowisk technologicznych z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wszelkich informacji poufnych Nokia, nie naruszając praw autorskich i praw pokrewnych oraz jakichkolwiek praw własności przysługujących Nokia i innym podmiotom uprawnionym. Korzystanie ze Stanowisk technologicznych może wymagać zawarcia dodatkowych umów o zachowaniu poufności, a w przypadku korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Nokia, może zachodzić konieczność akceptacji dalszych postanowień umownych, uzyskania niezbędnych licencji lub akceptacji regulaminów.

5. Zabrania się:

(1.1.a) wykorzystywania Stanowisk technologicznych do celów komercyjnych,

(1.1.b) podłączania prywatnych nośników pamięci do Stanowisk technologicznych,

(1.1.c) pobierania, kopiowania oraz przesyłania (w tym umieszczania na dysku w chmurze) plików, programów lub ich fragmentów znajdujących się na Stanowiskach technologicznych,
bez uprzedniej, pisemnej zgody Garage Band lub Kapitana.

6. Jeżeli Użytkownik:

(1.1.a) zainteresowany jest wykorzystaniem technologii udostępnionej mu w ramach Stanowiska technologicznego w sposób komercyjny,

(1.1.a) widzi możliwość ulepszenia lub rozwoju technologii Nokia,

(1.1.b) zainteresowany jest implementacją własnych rozwiązań technologicznych do systemów Nokia,

(1.1.c) oczekuje rozszerzenia współpracy z Nokia w ramach realizowanego projektu, w tym uzyskania dostępu do dalszych zasobów technologicznych Nokia (nie udostępnionych w ramach Stanowisk technologicznych),

(1.1.d) zainteresowany jest indywidualnym programem szkoleń Mentora.

powinien zgłosić tą okoliczność niezwłocznie do Garage Band lub Kapitana. W takim przypadku Użytkownik i Nokia mogą zawrzeć odrębne porozumienie dotyczące indywidualnych warunków dalszej współpracy.

3. Postanowienia porządkowe

1. W Nokia Garage nie mogą przebywać osoby:

(1.1.a) nie będące Użytkownikami lub osobami upoważnionymi przez Nokia,

(1.1.e) w stanie nietrzeźwym lub będące pod wpływem środków odurzających,

(1.1.f) zachowujące się w sposób utrudniający korzystanie z Nokia Garage innym Użytkownikom lub stanowiącym dla nich zagrożenie.

2. Zabronione jest wprowadzanie do Nokia Garage pojazdów, z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych.

3. Zabronione jest wprowadzanie do Nokia Garage zwierząt, z wyłączeniem psów asystujących towarzyszących osobom niepełnosprawnym, każdorazowo na podstawie indywidualnej decyzji Garage Band lub Kapitana.

4. Osoby przebywające na terenie Nokia Garage obowiązuje:

(1.1.a) zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub używania e-papierosów,

(1.1.a) zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz substancji odurzających,

(1.1.b) zakaz wnoszenia i używania broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

(1.1.c) nakaz przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz zasad analogicznych do reguł BHP,

(1.1.d) nakaz poszanowania wyposażenia Nokia Garage i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

(1.1.e) nakaz przestrzegania instrukcji i zaleceń członków Garage Band, Mentorów i pracowników porządkowych Nokia Garage (w tym pracowników ochrony obiektu),

(1.1.f) nakaz okazania posiadanych przy sobie przedmiotów na żądanie pracownika służby ochrony obiektu.

5. Użytkownicy Nokia Garage, z których winy powstaną jakiekolwiek uszkodzenia i zniszczenia w Nokia Garage, jak i w jego wyposażeniu (w szczególności Stanowisk technologicznych), będą materialnie odpowiedzialne za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania do Garage Band, Mentora lub pracowników porządkowych Nokia Garage wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń Stanowisk Technologicznych i wyposażenia Nokia Garage jak i zobowiązany jest powiadomić ww. o dostrzeżonych naruszeniach Zasad przez inne osoby.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszych Zasad jak i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od ich wagi, Użytkownik może zostać:

(1.1.a) wezwany do bezzwłocznego zaprzestania naruszeń,

(1.1.a) zobowiązany do bezzwłocznego opuszczenia Nokia Garage,

(1.1.b) pozbawiony uprawnienia do wstępu do Nokia Garage (okresowego lub permanentnego, w zależności od decyzji Garage Band lub Kapitana).

8. Powyższe, w żaden sposób nie ogranicza prawa Nokia do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

4. Dane osobowe użytkowników

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Nokia.

2. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla ukończenia procesu Rejestracji i dalszego korzystania z Nokia Garage.

3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego imienia, nazwiska i adresu email w celu otrzymywania informacji marketingowych od Nokia jest dobrowolne. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana poprzez skierowanie prośby o wycofanie zgody, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail [email protected].

4. Użytkownik wypełniając formularz Rejestracji przekazuje Nokia Dane osobowe. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą w celu, w którym zostały przekazane tj. dla potrzeb Rejestracji Użytkowników, dla potrzeb udzielenia Użytkownikom indywidualnych Kluczy wstępu, sprawowania nadzoru nad wstępem Użytkowników do Nokia Garage oraz kontaktu Nokia z Użytkownikami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nokia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Nokia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wiadomości email.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika, z wyłączeniem podwykonawców Nokia, podmiotów świadczących usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji lub niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe, biegłych rewidentów w związku z prowadzonym audytem.

6. Nokia informuje, że Użytkownik, w każdym czasie, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim to przetwarzanie związane jest z marketingiem bezpośrednim. Użytkownik posiada również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Nokia zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i obowiązków wynikających z korzystania z Nokia Garage oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wydłużonych o pięć lat.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących Danych osobowych Użytkownika, powinien on skontaktować się z inspektorem danych osobowych Nokia, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

5. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 15.06.2018.

2. Nokia zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Nokia Garage w każdym czasie.

3. Treść zmian Zasad przekazywana będzie Użytkownikom w formie elektronicznej na adres e-mail podany w procesie Rejestracji lub w innych sposób np. poprzez aplikacją mobilną, nie później niż 10 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Zasad, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Nokia Garage najpóźniej z dniem wejścia w życie zmian Zasad. Brak akceptacji nowych Zasad skutkować będzie wygaszeniem aktywności Klucza wstępu do Nokia Garage.

5. Nokia może w każdym czasie ograniczyć lub zawiesić możliwość korzystania z Nokia Garage, bez podania przyczyny.

6. Kontakt z Garage Band, Kapitanem oraz Mentorami możliwy jest przy użyciu danych wskazanych na Stronie internetowej (zakładka „Kontakt”) oraz osobiście, po wcześniejszym umówieniu dostępnymi kanałami komunikacji.